Obsah

 

kjh

Hromadné zveřejnění rozhodnutí o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání

od školního roku 2021/2022

               Ředitelka Základní školy a mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Krabčice, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

 - vyhovuje žádosti o přijetí do předškolního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Krabčice, příspěvkové organizaci od školního roku 2021/2022 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

Registrační číslo dítěte                                                                                                        Rozhodnutí

  1. Přijat/a
  2.  
  3. Přijat/a
  4. Přijat/a
  5. Přijat/a
  6. Přijat/a
  7. Přijat/a
  8. Přijat/a
  9. Přijat/a

 

Odůvodnění:

Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

 Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Krabčice, příspěvkové organizace ke krajskému úřadu Ústeckého kraje.

 

 Datum zveřejnění rozhodnutí: 27. 05. 2021

 

                                                                                                                  Mgr. Jana Vaňková

                                                                                                                             ředitelka


 

Zápis do mateřské školy

pro školní rok 2021/2022 

 

Zápis do MŠ proběhne 11.5.2021 od 13.hodin v předem objednaném čase.

Objednávejte se na telefonním čísle: 773/650 681

 

K zápisu se dostaví jeden z rodičů s vyplněnou přihláškou, kterou si předem stáhnete na webových stánkách školy a potvrzením od lékaře, oba rodiče ji však podepíší.

 

Kromě výše uvedené přihlášky si k zápisu ještě přineste: rodný list, očkovací průkaz dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.

 

Přihláška do mateřské školy                         ke stažení zde

Potvrzení od lékaře                                         ke stažení zde 

Desatero předškoláka                                     ke stažení zde

Kritéria pro přijetí                                             ke stažení zde 

Souhlas se zpracováním osobních údajů    ke stažení zde 

Rozhodnutí o přijetí:

 

Rodičům přijatých dětí nebudeme předávat "Rozhodnutí o přijetí " v písemné podobě. Postačující je zveřejnění na  webových stránkách, jestliže se proti přijetí neodvoláte, jste automaticky přijati.

Zároveň od rodičů přijatých dětí potřebujeme, aby donesli všechny dokumenty, které dostali u zápisu, vyplněné a podepsané, do mateřské školy co nejdříve.