Obsah

Informace pro rodiče

Pokud se epidemiologická situace nezmění v souvislosti

s onemocněním COVID-19

bude MŠ otevřena 25.5. 2020

 

Informace o obnovení provozu MŠ

 a jejích podmínkách

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

 

Do rizikové skupiny patří dítě, které

 • osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo
 • pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

DOPORUČUJEME - DÁVEJTE K NÁM DĚTI, JEN KDYŽ JE TO NUTNÉ

 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte s tímto vědomím.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Při prvním vstupu do MŠ

Předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení

 1. Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 2. Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Doprovod dítěte

 • Nevstupuje do budovy školy
 • Předá dítě  po změření bezkontaktním teploměrem zaměstnanci MŠ
 • Předá dítě v oblečení na zahradu, kde bude plněna většina aktivit
 • Současně předá v podepsané tašce oblečení do MŠ

Děti

 • Děti se přezují a převléknou
 • Ihned si musí každý důkladně (20 – 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem pod dohledem zaměstnance MŠ

Organizace pohybu osob před školou

 • Dodržování minimalizace shromažďování osob
 • Dodržování odstupů 2 metry (mimo doprovodu dítěte- členů společné domácnosti)

 

Aktivity v MŠ

 • Organizuje učitelka z větší části venku, ale jen v areálu MŠ

REŽIM DNE – lze dle situace upravit

6,15   -     8,30          hry na stanovištích, skupiny se prostřídají

8,30   -     9,00          hygiena, svačina

9,00   -   11,30          aktivity na zahradě MŠ – hudební, tělovýchovné, matematické,                    

                                                                                rozumové,  jazykové, výtvarné,          

                                                                                pracovní, volnočasové

                                                                                na stanovištích, skupiny se prostřídají                                                                             

11,30   -   12,00        hygiena, oběd

12,00   -   12,15        odchod dětí po obědě

12,15   -   13,30        odpočinek, klidové činnosti

13,30   -   14,00        hygiena, svačina

14,00   -   16,00        aktivity na zahradě MŠ, na stanovištích, skupiny se prostřídají

 

Podezření na možné příznaky COVID-19

 

Zaměstnanec si nepřevezme dítě:

 • Se zvýšenou teplotou
 • Kašlem
 • Jiným příznakem akutní infekce dýchacích cest

 

 

Pokud učitelka zjistí u dítěte některý z těchto příznaků:

 • Dítě umístí mimo dosah ostatních dětí
 • Kontaktuje zákonného zástupce k okamžitému vyzvednutí dítěte
 • Informuje spádovou hygienickou stanici
 • Ostatní děti umístí do jiné místnosti, změní se jejich aktivity na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte

 

 

Pokud se objeví příznaky u zaměstnance MŠ v průběhu práce:

 • Školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaném odstupu
 • Děti jsou umístěny do jiné místnosti, změní se jejich aktivity na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy

 

 

 

 


Příchod do MŠ

 • Vždy do 8,00 hod.
 • Výjimečné případy si předem dohodnout ( lékař..)
 • Rodič pomáhá se zouváním dítěte – bačkory jsou na červené poličce
 • Do šatny se vstupuje vždy bez bot – děti i rodiče
 • V šatně není učitelka , ale rodič pomáhá se svlékáním dítěte
 • Své věci by si dítě mělo poznat
 • V přihrádce na oblečení je v zadní části v sáčku náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko , elesťáky)
 • NA POBYT VENKU – VŽDY věci na převlečení – tepláky, kraťasy
 • Na věšáku má bundu, popř.mikinu
 • V přihrádce nesmí být jídlo ani pití, žádné hračky
 • Dveře do třídy budou zavřené
 • Své dítě převlečené předáte ve třídě paní učitelce . Pokud není momentálně ve třídě, mohou vyřizovat telefonní vzkaz jiných rodičů nebo hovořit s dětmi a proto buďte trpěliví a vyčkejte, dítě nestačí dát jen za dveře, je třeba nahlásit  odchod z MŠ, ten může být před obědem tj. v 11,15 hod., po obědě tj. ve 12,00 – 12,15 hod., po odpočinku od 14,30 do 16, 00 hod. UPOZORŇUJI : provoz je od 6,15 do 16,00 hod.    NE  DŘÍVE  ANI  POZDĚJI !!!
 • Rodiče opouští budovu i zahradu MŠ z důvodu bezpečnosti
 • Nikdo se bez vědomí personálu nesmí pohybovat v prostorách MŠ ani zahrady
 • Schůzky, rozhovory, nahlížení si můžete předem dohodnout
 • předáváte naprosto čisté a v čistém oblečeni –kontrolujte přihrádkypečlivě skládejte oblečení – k tomu vedeme i my vaše děti, v botníku může být i balíček – věci polité, počůrané aj.
 • Děti předáváte naprosto zdravé . Učitelky - provádí zdravotní filtr + čistota oblečení + osobní hygiena, CIVILAZČNÍ PROBLÉM  -  VŠI  - VYVĚSÍME NA NÁSTĚNKU – DENNĚ PROHLÍŽEJTE DĚTI- POKUD OBJEVÍTE VŠI NAHLASTE V MŠ. Do MŠ mají docházet pouze děti, které nejeví známky onemocnění. Učitelka může během dne kontaktovat rodiče, pokud se v průběhu dne objeví známky onemocnění. Rodič je povinen si dítě vyzvednout . Učitelka nemusí převzít dítě pokud jste již den předemupozorněni na zdravotní problémy dítěte a nebo je viditelně vidí ráno při předávání dítěte. 
 • Předávání dítěte- pouze těm, které jste napsali do zmocnění , během roku lze dopisovat

Hra, svačina, řízená činnost, pobyt venku

 • Probíhá během dopoledne- i venku – projektové dny – divadla- hudební projekty-MPP – ekologické projekty – spolupráce s rodiči – povolání
 • Svačinu si děti sami dávají na talířek ,pití si nalévají předškoláci, mladší děti mají hrnek nalitý, dětem náleží stejná svačina i když něco nejedí,
 • Děti jsou vedeny k samostatnosti u jídla – jíst lžíci, pít z hrnku a skleničky , napustit si a nalít pití ( dětem s rozkrájením, vyškrábáním pomáhají dospělí)
 • Samostatná sebeobsluha –oblékat a svlékat se ,obouvat a zouvat se, učitelka pouze pomáhá
 • WC i hygiena – umět si říci, samostatně používat WC, děti utíráme, sami se musí mýt se a utřít
 • WC splachují pouze dospělí – DĚTI NE !!!

Oběd, odchod domů

 • před obědem tj. v 11,15 hod.
 • po obědě tj. ve 12,00 – 12,15 hod., 
 • MŠ se otevírá až jsou děti najedené – NEZVOŇTE !!! – děti pak nejedí
 • Paní učitelka vám dítě předá v šatně
 • Dítě se obléká a obouvá již ve vaší přítomnosti
 • Opouštíte budovu i zahradu
 • Areál zahrady je pouze pro potřeby dětí během provozu MŠ
 • NENÍ PRO VOLNÉ HRY SOUROZENCŮ NEBO CIZÍCH KOLEM JDOUCÍCH DĚTÍ

Odpočinek

 • Děti odpočívají v patře do 14,00 hodin
 • Pyžamka nebo noční košilky dáváme rodičům na vyprání  1x za 14 dní v pátek, dle přání lze i dříve
 • Čistá pyžama – vždy označená dejte v pondělí na kryt radiátoru v šatně, paní školnice je odnáší dětem na lehátko. PANÍ  UČITELKY  NEBUDOU  PROHLEDÁVAT  PŘIHRÁTKY,  TAŠKY NEBO  BATŮŽKY !!!
 • Pokud se dítě počůrádostávají rodiče lůžkoviny na vyprání domů,  rovněž i přikrývku pokud je často promočená.
 • Děti přijaté do MŠ musejí zvládat svlékání, oblékání a obouvání bačkor i botiček. Oblečení se snaží obrátit z rubu na líc s dopomocí učitelky. Ta dítěti pomáhá s drobnými knoflíčky zapínáním na zádech, vázáním kliček a celkovou úpravou zevnějšku.
 • K odpočinku si děti současně s pyžamkem mohou přinést maličkého plyšáka . Ten zůstává na ložnici, děti si ho mohou vyměnit na konci týdne. NENÍ MOŽNÉ KAŽDÝ DEN CHODIT, NOSIT SI PO SCHODECH JINÉHO PLYŠÁKA.

Svačina, odpolední činnost, odchod domů

 • MŠ se otevře nejdříve ve 14,30 hodin – MŮŽETE SI ZAZVONIT
 • Děti svačí
 • Probíhá část zájmových činností , procvičování a opakování, dokončení výrobků

 

Milá maminko, milý tatínku! ZATÍM VÍTÁME VÁS!

V průběhu měsíce září bude v MŠ schůzka s rodiči , kde budou upřesněny informace o chodu MŠ. Vyslechneme Vaše návrhy, připomínky a dotazy.

 • Brzy přivítáme i vaše dítě v mateřské škole.
 • Náš cíl je společný výchova a vzdělávání zdravého a spokojeného dítěte.
 • Abychom tohoto cíle dosáhli – neobejdeme se bez vaší spolupráce.

PRVNÍ DNY A TÝDNY

 • Znamenají pro dítě, které bylo dosud v domácí péči, značnou změnu v jeho dosavadním  životě.
 • Každé dítě se nepřizpůsobí této změně stejně.
 • Některé děti se rychle spřátelí s novým prostředím i s učitelkami.
 • Jiné jsou v prvních dnech smutné, špatně usínají, málo jedí, jsou brzy unavené a snáze onemocnějí.
 • V takovém případě však velmi záleží na klidném jednání rodičů i na tom jak přizpůsobí dosavadní denní režim dítěte programu v mateřské škole.
 • Mateřská škola proto zavedla při nástupu dítěte adaptační režim, který je časově přizpůsoben každému dítěti individuálně tzv. „zvykání“ – adaptace trvá týden až 14 dní , rodiče mohou být s dítětem v MŠ, postupně však dítě opustí, aby se osamostatnilo.
 • V MŠ se předpokládávětší samostatnost při jídle – najíst se lžicí, vydržet sedět při jídle     u stolu, pít samostatně z hrnečku.  Při mytí  používat mýdlo, utírat se do ručníku, ovládat pákovou baterii. Používat samostatně záchod –s utíráním zadečku pomáhá učitelka.  Při  oblékání – poznat si své oblečení – mít je označené, oblékat a svlékat se  s dopomocí učitelky,obouvat a zouvat se samo – učitelka zaváže kličky. Používat samostatně kapesník a vysmrkat se.
 • Je třeba přizpůsobit oblečení dítěte všem potřebám denního režimu/oblečení do třídy – triko,zástěrku, legíny,punčocháče, tepláky,  na vycházku tepláky, kraťasy, oteplovačky a rukavice – dle počasí / počítat s tím, že se dítě ušpiní / i odpolednímu odpočinku –pyžamo, ale i schopnostem a dovednostem dítěte / knoflíky, šněrování bot, pásky, aj./ Důležité je mít bačkory ( pantofle jsou nevhodné) a náhradní spodní prádlo, ponožky, tepláky, tričko
VŠECHNY VĚCI DÍTĚTE JE TŘEBA MÍT OZNAČENÉ  !!!
 • Přejdeme mnoha nepříjemnostem, budeme-li předem vědět co nejvíce o dosavadním  vývoji a zvyklostech Vašeho dítěte.

KAŽDÉ RÁNO

 • Doprovázejte své dítě až do MŠ, převlékněte si ho, předejte učitelce .
 • Informujte ráno učitelku o chování dítěte doma, zejména o jakýchkoli odchylkách / nechutenství,řídká stolice, zvýšená teplota/
 • Onemocní-li nakažlivou chorobou někdo jiný ve vaší rodině, ohlaste to také v MŠ.
 • Objevíte-li sami doma jakoukoli vyrážku nebo zjistíte-li zvýšenou teplotu, nepokoušejte se dítě do MŠ „propašovat“.
 • Ohrozíte ostatní děti ,ale především zdraví vlastního dítěte
 • Projeví-li se teplota nebo jiné příznaky onemocnění během dne, musí se matka uvolnit ze zaměstnání a jít s dítětem k lékaři.

DOSTATEK ČASU K ZOTAVENÍ

 • Nenaléhejte na lékaře, aby vaše dítě vrátilo do MŠ předčasně. Někdy vůli dvěma dnům zameškáte v práci později delší dobu, nehledě na poškození dítěte dalším onemocněním a zavlečením nákazy do MŠ.

DOSTATEK ČASU PRO DÍTĚ

 • Je to nejdražší, co mu můžete poskytnout.
 • Neprodlužujte proto zbytečně pobyt v MŠ, která mu nemůže nahradit citový vztah k rodičům.
 • Je dobré / pokud je to možné/ vyzvedávat dítě po obědě
 • MŠ je jen doplňkem výchovné a vzdělávací peče v rodině.

A JEŠTĚ O NĚCO VÁS PROSÍME – NAJDĚTE SI ČAS

 • Pro dohodu s námi o společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte.
 • Nebojte se otevřeně projevit pracovnicím MŠ své pochyby, přání, nebo stížnosti.
 • Většině nesrovnalostí se dá předejít včasnou domluvou.
 • O MŠ mluvte s dítětem doma hezky, nestrašte ho např. ve školce budeš muset, děti se ti budou smát atd.
ŘEKLI JSME SI NA ZAČÁTKU, ŽE NÁŠ CÍL JE SPOLEČNÝ, SPOLEČNÁ BY MĚLA BÝT I NAŠE CESTA K NĚMU.

 

Na Vaše dítě i na dobrou spolupráci s Vámi se těší Kolektiv zaměstnanců MŠ Krabčice.