Menu
ZŠ a MŠ Krabčice

Probíhá úprava webových stránek.

Informace pro rodiče

kjh

Informace pro rodiče

 

Příchod do MŠ

 • Vždy do 8 hod.,možnost individuální dohody
 • V přihrádce na oblečení je v zadní části v sáčku náhradní oblečení 
 • NA POBYT VENKU –vhodné věci na převlečení
 • Vyzvednutí dětí je možné před obědem tj. v 11:15, po obědě tj. ve 12:00 – 12:15, po odpočinku od 14:30 do 16:00
 • Schůzky, rozhovory, nahlížení do dokumentace dětí si můžete předem dohodnout
 • Předávání dětí pouze zmocněným osobám

Hra, svačina, řízená činnost, pobyt venku

 • Hra probíhá během dopoledne  v budově MŠ i venku, projektové dny, divadla, hudební projekty, ekologické projekty, spolupráce s rodiči, povolání
 • Svačinu si děti sami dávají na talířek, pití si nalévají předškoláci, mladší děti mají hrnek nalitý
 • Děti jsou vedeny k samostatnosti u jídlaoblékání, svlékání,obouvání, zouvání

Oběd, odchod domů

 • oběd v 11:30, vyzvedávání dětí po obědě 12:00-12:15
 • Areál zahrady je pouze pro potřeby dětí během provozu MŠ

Odpočinek

 • Děti odpočívají v ložnici v patře do 14:00 
 • Pyžama dáváme na vyprání domů 1x za 14 dní v pátek, dle přání lze i dříve
 • K odpočinku si děti současně s pyžamem mohou přinést plyšáka.

Svačina, odpolední činnost, odchod domů

 • Děti jsou přípravené po odpočinku a svačině ve 14:30
 • Probíhá část zájmových činností, procvičování a opakování, dokončení výrobků

 

Milá maminko, milý tatínku! 

V průběhu měsíce září bude v MŠ schůzka s rodiči , kde budou upřesněny informace o chodu MŠ. Vyslechneme Vaše návrhy, připomínky a dotazy.

 • Brzy přivítáme i vaše dítě v mateřské škole.
 • Náš cíl je společný výchova a vzdělávání zdravého a spokojeného dítěte.
 • Abychom tohoto cíle dosáhli, neobejdeme se bez vaší spolupráce.

PRVNÍ DNY A TÝDNY

 • Znamenají pro dítě, které bylo dosud v domácí péči, značnou změnu v jeho dosavadním  životě.
 • Každé dítě se nepřizpůsobí této změně stejně.
 • Některé děti se rychle spřátelí s novým prostředím i s učitelkami.
 • Jiné jsou v prvních dnech smutné, špatně usínají, málo jedí, jsou brzy unavené a snáze onemocní.
 • V takovém případě však velmi záleží na klidném jednání rodičů a i na tom, jak přizpůsobí dosavadní denní režim dítěte programu v mateřské škole.
 • Mateřská škola proto zavedla při nástupu dítěte adaptační režim, který je časově přizpůsoben každému dítěti individuálně tzv. „zvykání“. Adaptace trvá týden až 14 dní.
 • V MŠ se předpokládá větší samostatnost při jídle, najíst se lžící, vydržet sedět při jídle     u stolu, pít samostatně z hrnečku.  Při mytí  používat mýdlo, utírat se do ručníku, ovládat pákovou baterii. Používat samostatně záchod, s utíráním zadečku pomáhá učitelka.  Při  oblékání se snažit poznat si své oblečení, mít je označené, oblékat a svlékat se  s dopomocí učitelky, obouvat a zouvat se. Paní učitelka zaváže kličky. Používat samostatně kapesník a vysmrkat se.
 • Je třeba přizpůsobit oblečení dítěte všem potřebám denního režimu/oblečení do třídy – triko, zástěrku, legíny, punčocháče, tepláky, na vycházku tepláky, kraťasy, oteplovačky a rukavice  dle počasí / počítat s tím, že se dítě ušpiní / i odpolednímu odpočinku –pyžamo, ale i schopnostem a dovednostem dítěte / knoflíky, šněrování bot, pásky, aj./ Důležité je mít bačkory ( pantofle jsou nevhodné) a náhradní spodní prádlo, ponožky, tepláky, tričko
VŠECHNY VĚCI DÍTĚTE JE TŘEBA MÍT OZNAČENÉ

KAŽDÉ RÁNO

 • Doprovázejte své dítě až do MŠ, převlékněte si ho, předejte paní učitelce .
 • Informujte ráno učitelku o chování dítěte doma, zejména o jakýchkoli odchylkách, nechutenství, řídká stolice, zvýšená teplota
 • Projeví-li se teplota nebo jiné příznaky onemocnění během dne, budeme kontaktovat zákonného zástupce

 NAJDĚTE SI ČAS

 • Pro dohodu s námi o společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte.
 • Nebojte se otevřeně projevit pracovnicím MŠ své pochyby, přání, nebo stížnosti.
 • Většině nesrovnalostí se dá předejít včasnou domluvou.
 • O MŠ mluvte s dítětem doma hezky, nestrašte ho školkou.
ŘEKLI JSME SI NA ZAČÁTKU, ŽE NÁŠ CÍL JE SPOLEČNÝ, SPOLEČNÁ BY MĚLA BÝT I NAŠE CESTA K NĚMU.

 

Na Vaše děti i na dobrou spolupráci s námi se těší kolektiv zaměstnanců MŠ Krabčice.

 


 

VZDĚLÁVÁNÍ  V MŠ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  S NÁZVEM -  „PODŘIPÁNCI“

 

 • Je zpracován do měsíčních témat a dále do týdenních podtémat i s dostatečným prostorem pro opakování a procvičování

   

 • Zařadili jsme pro děti výuku na základě přímého prožitku, formou pokusů

   

 • Vzděláváme děti formou hry  tak, abychom připravily děti ke vstupu do 1. ročníku ZŠ.

   

 • Respektujeme vždy individualitu dítěte.

   

   

  REŽIM  DNE

   

  6,15     -        9,30    hod.           spontánní a řízené činnosti

                                                       (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní  

                                                        hudební, výtvarné, atd.), individuální,

                                                        skupinová i frontální práce s dětmi,

                                                        pohybové aktivity

   8,30     -       9,00    hod.           hygiena, svačina       

   9,30     -     11,30    hod.            pobyt venku

  11,30     -    12,15    hod.           hygiena, oběd, příprava na odpočinek dětí

  12,15     -    14,00     hod.          odpočinek dětí dle individuální potřeby

  14,00     -    14,30     hod.           hygiena, odpolední svačina

  14,30     -    16,00     hod.           spontánní a skupinové hry, pokračování

                                                         v započatých dopoledních aktivitách,

                                                         individuální plánované činnosti

 ČÁSTKA ÚPLATY 

400,- Kč 

na příslušný kalendářní měsíc 

 • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce 
 • na číslo účtu:  1004914349/0800

 

 

Základní informace k provozu  MŠ

PROVOZ  MŠ    6:15  -   16:00 

V měsíci červenci a srpnu je provoz MŠ přerušen na dobu 6 ti týdnů.

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů omezit nebo přerušit i v jiném období . Tuto informaci zveřejní ředitelka školy neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

PŘEDÁVÁNÍ   DĚTÍ

Zákonní zástupci předávají dítě zaměstnanci MŠ.

Zaměstnanci MŠ vydávají děti pouze osobám pověřeným, jen na základě písemného pověření zákonnými zástupci dítěte.

OMLOUVÁNÍ  DĚTÍ

Den předem nebo nejpozději do 8. hodiny ranní přes aplikaci TWIGSEE.

 

ZDRAVOTNÍ  STAV  DĚTÍ

MŠ má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19. Tutu povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Projeví-li se onemocnění dítěte během dne, informuje učitelka neprodleně zákonné zástupce.

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (např. mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí. MŠ má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. Děti MŠ, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají povinnost se distančně vzdělávat. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole.

CO  DÍTĚ  POTŘEBUJE  DO  MŠ

DO TŘÍDY-tričko nebo nátělník, punčocháče, tepláky nebo legíny, bačkory

NA  POBYT  VENKU- oteplovačky, tepláky, kraťasy, sukýnku, vhodnou obuv dle počasí

K ODPOČINKU-pyžamo nebo noční košili

NÁHRADNÍ PRÁDLO-spodní prádlo, tričko, punčocháče, ponožky

Projekty