Obsah

Novinky

MŠ Krabčice bude v době prodloužených podzimních prázdnin uzavřena

z důvodu nepříznivé hygienické situace

v souvislosti s onemocněním COVID-19

od  26.10.2020   do   30.10.2020

MŠ se otevírá 2.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKAZ VSTUPU DO MŠ

Vážení rodiče

sledujte aktuální hygienická opatření

 

 • Děti si převezmeme a opět předáme před MŠ

 

 • Minimalizujte shromažďování osob před MŠ

 

 • Děti, které mají kašel, rýmu, zvýšenou teplotu a další příznaky
 • COVID-19 nebudou do MŠ přijaty

 

 • Pokud má dítě kašel a rýmu alergického původu, rodiče toto doloží potvrzením od lékaře

 

 

 

ZDRAVOTNÍ  STAV  DĚTÍ

 

MŠ má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19.

Tutu povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Do MŠ patří děti zcela zdravé.

 

Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout

 

Projeví-li se onemocnění dítěte během dne, informuje učitelka neprodleně zákonné zástupce dítěte a ti jsou povinni si dítě  neprodleně odvést z MŠ.

 

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 

 1. U vstupu do budovy v botárně je nutné si vydezinfikovat ruce. Budova je opatřena dalšími dávkovači s dezinfekcí ve třídě, v umývárně dětí, WC dospělých, v kuchyni a u zadního vchodu pro personál kuchyně.
 2. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 3. Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně během celého dne. 
 4. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití.
 5. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. 
 6. Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí a po odchodu dětí ze školy
 7. Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně. 
 8. Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.  
 9. Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům. 
 1. Škola má zajištěno praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti.(kabinet) Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly jsou omyvatelné a dezinfikovatelné. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola je skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. Neskladujeme společně čisté a použité prádlo.
 2. Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je důležité, aby se zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min.60 stupňů).Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min 85 stupňů.
 3. Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.